Účtovníctvo

 • Spracovanie prvotných dokladov a ich zaúčtovanie do peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy a knihy účet v banke
 • Vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku - inventárne karty, odpisové plány
 • Evidencia drobného majetku
 • Spracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie účtovnej uzávierky vrátane vypracovania daňového priznania a zákonom stanovených príloh
 • Spracovanie prvotných dokladov a ich zaúčtovanie do účtovného denníka
 • Kniha analytickej evidencie - vytvorenie analytických účtov podľa dohodnutých kritérií
 • Prehľady na nákladových a výnosových účtoch a na účtoch majetku a záväzkov
 • Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku - inventárne karty, odpisové plány
 • Evidencia drobného majetku
 • Spracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie účtovnej uzávierky vrátane vypracovania daňového priznania a zákonom stanovených príloh
 • Komplexné vypracovanie mesačných miezd
 • Mesačné výkazy do poisťovní
 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní
 • Výplatné listiny
 • Potvrdenie o príjme
 • Evidencia dovoleniek
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Podklady pre účtovníctvo
 • Administratívne služby
 • Komunikácia s partnermi a inštitúciami

Preklady

 • Tzv. neúradné preklady zo slovenského jazyka do talianskeho jazyka a opačne. Kvalita týchto prekladov je totožná s úradnými prekladmi, cena je však nižšia, nakoľko neobsahujú pečiatku so štátnym znakom.
 • Preklady obchodnej korešpondencie, bežných a odborných textov z oblasti ekonomiky, účtovníctva, bankovníctva, práva a obchodu.
 • Preklady návodov, príručiek, manuálov a odborných textov z rôznych odvetví technickej oblasti.
 • Preklady bežných a odborných textov z oblasti cestovného ruchu, gastronómie a iných služieb.
 • Preklady katalógov a propagačných materiálov.
 • Preklady webových stránok.
 • Preklady bežnej korešpondencie.
 • Korektúry prekladov z talianskeho jazyka.
 • Tlmočnícke služby na obchodných stretnutiach, rokovaniach, konferenciách, pri komunikácii s úradmi a na rôznych spoločenských podujatiach.

Kontakt

Mgr. Mária Ďuríková
J. Wolkera 35
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 46892249
DIČ:1032820877

Tel.: 0902 607 605  

E-mail: info@uctital.sk
web: www.uctital.sk

 

Designed and Powered by K_CORP s.r.o.